caesen
Diputació de Girona i Patronat de Turisme

Inscripcions

Per a informació sobre inscripcions, envieu un correu a rpujol@gironabasket.com

Pre-inscripció

Per a fer la pre-inscripció els equips hauran d’abonar el 50% de l’import total.

Inscripció

La inscripció definitiva es farà abans del 28 de febrer del 2024.

Què s'inclou?

Dues nits d’hotel, dietes i desplaçaments interns del mateix torneig i un obsequi per a cada participant.

Allotjament

Els hotels Ibis, B&B (1 i 2) -que acolliran els jugadors- estan situats a una distància no superior als cinc quilòmetres, respecte dels pavellons de joc (7 min.).

+ info

Transport

Tots els desplaçaments interns del torneig es faran en els nostres autocars (de l’hotel a la Seu i de la Seu als àpats i viceversa.)
*Només per als equips

Dietes

Consten d’esmorzar (excepte el 1r dia), dinar, berenar i sopar (excepte l’últim dia).
Cal especificar dietes adaptades en el moment de la inscripció.


INFORMACIÓ IMPORTANT

Requisits inscripció

La inscripció és de 235€ per cada jugador i entrenador. Per reservar plaça cal fer una pre-inscripció del 50% per equip.
Per a reservar la plaça, els equips hauran d’escriure un correu electrònic a rpujol@gironabasket.com i fer el pagament de la pre-inscripció corresponent.

Els equips es consideren oficialment inscrits un cop han fet el primer pagament del 50% per equip al número de compte indicat a “Pagament”. Aquest import forma part del total de l’import a ingressar. L’ingrés de la pre-inscripció s’haurà d’efectuar en un termini de 3 dies hàbils per tal de poder certificar la inscripció, en cas contrari l’organització es reserva el dret a retirar de la llista provisional d’inscrits a l’equip en qüestió, que haurà de tornar a fer la inscripció. Els 64 primers equips en efectuar la inscripció i la transferència seran els que competiran en el torneig.

L’import restant de la inscripció s’haurà de fer efectiu abans del 28 de febrer del 2024.

Un mes abans de l’inici del torneig, cada equip haurà d’informar del nombre total de participants i entregar-ne el llistat, juntament amb els fulls sobre possibles intervencions mèdiques i de drets d’imatge durant el torneig, prèviament signats pels pares (descarregueu-vos els fulls en .pdf a l’enllaç “Avisos legals”). La organització enviarà un correu recordatori amb les instruccions a seguir abans de l’inici del torneig.

Pagament

El 50% de la pre-inscripció s’haurà d’ingressar en un dels següents comptes bancaris:

ES88 0182 2770 9202 01663509 (BBVA)
ES33 2100 0190 5902 0025 7284 (CaixaBank)

* Indicar en el concepte la següent informació: Nom de l’equip i categoria

Per oficialitzar la inscripció, caldrà ingressar la resta de l’import (235€ per jugador restant-ne el 50% del total de l’equip) pendent també en un únic ingrés abans del 28 de febrer del 2024, en un dels següents comptes bancaris:

ES88 0182 2770 9202 01663509 (BBVA)
ES33 2100 0190 5902 0025 7284 (CaixaBank)

* Indicar en el concepte la següent informació: Nom de l’equip i categoria

Avisos legals

Protecció de dades de caràcter Personal i ús de la imatge del participant

En compliment del que estableix la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari ens dóna el seu consentiment perquè les dades personals i les dels jugadors i entrenadors inscrits en el Torneig Girona Basket 2024 siguin incorporades i tractades en un fitxer de dades personals, propietat de Gironabasket S.L. garantint la seva seguretat i confidencialitat, amb la finalitat de la prestació i comercialització dels nostres serveis, raó per la qual és necessari complimentar la totalitat dels camps d’aquest formulari entenent que les dades aportades han de ser certes i estar posades al dia, pel que preguem que ens sigui notificada qualsevol modificació. Així mateix, i de conformitat amb el dret a la pròpia imatge regulat per la Llei nº1/1982 de 5 de maig, atorga la seva conformitat amb la publicació de les imatges captades en les que pugui aparèixer el jugador/a menor d’edat durant l’estada al Girona Basket en qualsevol suport de l’empresa, a per a les legítimes activitats del Torneig. L’informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ens ho comunica als correus electrònic info@gironabasket.com / gironabasket@gmail.com o al telèfon +34 606 29 28 53

Tanmateix és obligatori que cada pare/mare o tutor/a legal signi aquest full d’autorització i el Club ens els entregui en mà el dia d’arribada a la competició.

Imprimeix la present autorització.

Autorització de l’ús de l’autocar i possibles intervencions mèdiques

Autoritzo al meu fill/a a assistir a les activitats del torneig Costa Brava Girona Basket 2024 i a fer ús de l’autocar en tots els desplaçaments interns del torneig. Faig extensiva aquesta autorització al trasllat del meu fill/a per part dels responsables del Costa Brava Girona Basket 2024 a un centre hospitalari i a les decisions quirúrgiques que fossin necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, previ intent de trucada als pares/tutors, sota l’adequada direcció mèdica, renunciant expressament a exigir cap responsabilitat al Costa Brava Girona Basket 2024 o als seus responsables –sempre i quan no hi hagi hagut negligència per part seva–, per lesions que es poguessin originar en les pràctiques que es realitzen en el torneig, que assumeix-ho en la seva totalitat, així com, de ser el cas, les despeses que se’n derivin.

Imprimeix la present autorització.